გაწევრიანდი

ასოციაცია იღებს ვალდებულებას:

მომსახურებისას წევრ ორგანიზაციას მიანიჭოს განსაკუთრებული უპირატესობა, რაც გულისხმობს წევრთა ინტერესების დაცვას ზემდგომ ორგანოებში, უპირატესობას ტრეიდერებთან დაკავშირებისას, უპირატესობას გამოფენებზე ფართის არჩევის დროს და სხვა.

წევრი ორგანიზაცია იღებს ვალდებულებას:

მიაწოდოს ასოციაციას განახლებული მონაცემები ორგანიზაციის შესახებ წელიწადში ორჯერ, მიიღოს ასოციაციის მიერ განხორციელებულ კვლევებში მონაწილეობა რესპონდენტად, დაესწროს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს და ითანამშრომლოს ასოციაციასთან ექსპორტის განვითარების საკითხებზე.

წევრობის ვადა განისაზღვრება ხელმოწერის თარიღიდან 12 კალენდარული თვით და ექვემდებარება ავტომატურ განახლებას რომელიმე მხარის მიერ წევრობის შეწვეტის წერილობით მოთხოვნამდე.

როგორც ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირი, ვეთანხმები წინამდებარე საწევრო შეთანხმების პირობებს და დავადასტურებ რომ წინამდებარე დოკუმენტში მოწოდებული ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ შეესაბამება სიმართლეს.

ასოციაცია უზრუნველყოფს საწევრო შეთანხმებაში განთავსებული ინფორმაცის კონფიდენციალურობას!